ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Кои сме ние?

В тези Политики за поверителност обобщихме ключовите моменти във връзка със защитата на личните Ви данни и начините на обработка от нас.

Ако искате повече информация за конкретни процеси, можете да се свържете с нас чрез посочените по-долу контакти.

„Център за градска мобилност” ЕАД, е търговско дружество, регистрирано в търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 202218735, със седалище и адрес на управление: гр. София 1202, бул. Княгиня Мария Луиза № 84, тел.: 0700 13 233, имейл адрес:

office@sofiatraffic.bgи е администратор на лични данни, съобразно разпоредбите на Закона за защита на личните данни.


Как да се свържете с нас?

Адрес: гр. София, бул. Княгиня Мария Луиза № 84, 0700 13 233, имейл адрес: office@sofiatraffic.bg


Как да се свържете с нашето Длъжностно лице по защита на личните данни?

"Би Ен Груп БГ" ООД

Тел.: 0700 10 797

E-mail: dpo@bngroup.bg

dpo@sofiatraffic.bg


„Център за градска мобилност” ЕАД уважава поверителността на личните Ви данни.

Защитата на личната Ви информация през целия процес на обработка на лични данни, както и сигурността на всички данни, е важен въпрос за нас. Ние обработваме личните данни, събрани по време на посещението Ви на нашата уеб-страница, поверително и в съответствие със законовите разпоредби на национално и европейско ниво.

Защитата на данните и сигурността на информацията са включени в корпоративната ни политика.

Това означава, че ще защитим личната информация на всички посетители, които имат достъп до нашите уебсайтове или услуги чрез всяко мобилно приложение, платформа или устройство, както и посетителите в нашите офиси и центрове за продажба на карти и билети.


Какво представлява Политиката за поверителност и каква е целта на този документ?

Тази Политика за поверителност има за цел да Ви представи ключови моменти и информация на лесно достъпен, разбираем и ясен език за това какви действия се извършват с личните данни, които предоставяте на „Център за градска мобилност” ЕАД(наричано оттук нататък „Център за градска мобилност”) включително:

Какви лични данни събираме за Вас?

Каква е целта на тяхното събиране?

За какъв срок съхраняваме предоставените лични данни?

С кого споделяме Вашите лични данни?

Как Ви уведомяваме за промяна на нашата Политика за поверителност?

Използваме ли „бисквитки“? Къде и как да научите повече за тяхната употреба?

Какви са Вашите права относно предоставените лични данни?

С тази Политика за поверителност „Център за градска мобилност” ЕАДдекларира, че прилага всички технически и организационни мерки за защита на личните данни на физическите лица, които са предписани от закон или друг нормативен акт на национално и европейско ниво.


Какво са лични данни?

Всяка информация и данни, които могат да идентифицират физическо лице, пряко или непряко представлява лични данни.


Какви лични данни събира Център за градска мобилност за Вас?

За да Ви предостави ефективен достъп до услугите си, Център за градска мобилност събира следната информация за Вас:

Име, фамилия, телефон, електронна поща, населено място, адрес, данни за банкова сметка, абонатен номер и др. при попълване на различните форми, поместени на нашата уеб-страница, включително създаване на първоначална регистрация, абониране за нашия бюлетин, попълване на формата за даване на мнения и/или коментари;

Технически данни които автоматично се изпращат към нас, когато използвате нашата уеб-страница - IP адрес, GPS координати, информация за устройството, от което посещавате уеб-страницата;

Бисквитки (Cookies) - за идентифициране на браузъра или устройството Ви.

На какво основание Център за градска мобилностобработва личните Ви данни?

Обработването на лични данни включва събиране, съхранение, , предаване, коригиране, актуализиране, изтриване, унищожаване и всички други действия, които се извършват с Вашите лични данни.

Център за градска мобилност събира личните данни Ви данни, за да изпълни договорните си задължения по сключени с Вас договори за предоставяне на услуги – на договорно основание.

Център за градска мобилност събира лични данни и след получено изрично, ясно, свободно и недвусмислено съгласие от Вас за целите на обработването. Например за маркетингови цели и получаване на рекламни бюлетини.

Съгласието за обработване на личните Ви данни се предоставя при посещение на място в наш офис или при използване на формите за контакт на уеб-страницата ни.

Съгласието, което предоставяте може винаги да бъде оттеглено, като посетите някой от нашите офиси, както и изпращане на писмо до посочения в тези Политики имейл.

Център за градска мобилност обработва лични данни и в изпълнение на законови задължения, както ако е необходимо с цел да се защитят животът и здравето на физическото лице, за което се отнасят данните.

Център за градска мобилност може да обработва лични данни и в случай че има правен (легитимен) интерес, освен когато пред тези интереси преимущество имат интересите на физическото лице, за което се отнасят данните.


За какви цели събираме Вашите лични данни?

Получените от Вас лични данни ще бъдат използвани, за да можем да изпълним задълженията си към Вас, както и да помогнем за изпълнение на Ваши права, включително, но не само:

За да Ви предоставим услугите, предлагани от Център за градска мобилност;

За да Ви предоставим достъп до нашата уеб-страница, като за целта Ви показваме съдържание, което е относимо, персонализирано и ограничено спрямо заложените от Вас критерии;

За да отговорим на Вашите запитвания, мнения и препоръки;

За да Ви изпращаме информация, свързана със специални кампании и нови наши продукти и услуги.

В допълнение на горното имаме правен интерес да събираме Вашите лични данни, защото без тях не можем да Ви предоставим услугата/продукта, към която/който имате интерес.


По какъв начин обработваме личните Ви данни?

За да предостави услугите си, Център за градска мобилностобработва (събира) предоставените от Вас лични данни, относно физическата, икономическа, социална и семейна идентичност по следните начини:

- чрез попълване от Ваша страна на заявления, формуляри и декларации, които са Ви предоставяни от служители на Център за градска мобилност.Формулярите се предоставят и попълват в Офисите ни, в случай че отправите искане за предоставяне на услуги;

- чрез посещение на уеб портала за използване на услугите уеб-страницата ни;

- при актуализиране на данни по Ваше искане и попълване на форма за актуализация на хартиен носител или в електронна среда;

- чрез обработване на информация за Вашите посещения на уеб порталите на Център за градска мобилност;

- чрез обработка на информация за IP адреси, cookies (биксвитки), операционна система и тип браузър.


Колко време съхраняваме и обработваме Вашите данни преди да ги унищожим?

В зависимост от основанието на което обработване личните Ви данни срокът на съхранение на личните данни е различен.

Вашите лични данни се съхраняват от нас за срок от 5 години от отпадане на договорното ни основание, ако обработваме личните данни за изпълнение на договорни задължения към Вас. След изтичането на този срок и в случай, че не съществува законово основание за продължаване съхранението на личните Ви данни, информацията за Вас се унищожава. От нашата система перманентно се изтриват записите за Вас, както и се унищожават хартиените досиета, съдържащи личните Ви данни.


На кого можем да предаваме предоставените от Вас лични данни?

Център за градска мобилност се задължава да не предоставя личните Ви данни без Вашето изрично съгласие на трети лица, освен, когато е необходимо за изпълнение на поети договорни задължения към Вас.

За изпълнение на поети задължения по възникнали договорни и/или преддоговорни отношения с Вас е възможно Център за градска мобилностда разкрие личните Ви данни на следните лица:

- Дружества, предоставящи куриерски услуги;

- Компанията, която предоставя хостинг услуги, свързани с тази уеб-страница.

Център за градска мобилностима право да предостави личните Ви данни на свързани дружества, които са позиционирани на територията на Република България, при условие, че е налице правен интерес, свързан с обработката на личните Ви данни за административни цели и нужди. Такива трансфери са допустими при стриктно спазване на изискванията за конфиденциалност и защита на личните Ви данни.


Има ли други случаи, в които можем да споделим личните Ви данни?

Вашите лични данни се предоставят на трети лица и в следните случаи:

По искане на физическото лице, предоставило данните, субект на защитата на лични данни;

По искане на компетентни органи съгласно действащото законодателство на Република България и на Европейския Съюз.

Във всички горепосочени случаи, лицата на които предоставяме Вашите лични данни са декларирали, че предоставят адекватно ниво на защита на личните Ви данни, включително чуждестранните дружества, позиционирани в рамките на ЕС и ЕИП. По отношение на дружества, позиционирани извън рамките на ЕС и ЕИП, за всеки конкретен случай, съответното дружество гарантира, че предоставя адекватно ниво на защита на личните данни, спазвайки изискванията на европейското законодателство.


Използване на „бисквитки“

Общи положения

„Бисквитките“ представляват малки текстови файлове, които се записват на Вашия компютър, когато се посещава уеб-страницата ни. В случай, че имате достъп до тази уеб-страница в друг момент, браузърът Ви изпраща обратно съдържанието на "бисквитките" на съответния предложител и по този начин позволява повторното идентифициране на терминалното устройство. Четенето на "бисквитките" ни позволява да проектираме нашата уеб-страница оптимално за Вас и Ви улеснява при използването й.


Деактивиране и изтриване на "бисквитки"

Браузърът Ви позволява да изтриете всички "бисквитки" по всяко време. За да направите това, моля, обърнете се към помощните функции на Вашия браузър. Това може да доведе до това отделни функции на уеб-страницата ни вече да не бъдат достъпни за Вас.

Общ преглед на бисквитките, използвани от нас можете да получите като прочетете Политиките ни за Бисквитки на нашия сайт.


Какви са Вашите права относно предоставените лични данни?

При спазване на българското и европейското законодателство, включителноРегламент (ЕС) 2016/679 на ЕС и на Съвета (Общ Регламент за защита на личните данни - GDPR) относно защита на личните данни, можете да упражните следните права:

Правото на достъп до личните данни, които Център за градска мобилност обработва за Вас и да получите копие от тях;

Право да искате от Център за градска мобилност коригиране, в случай че установите неточности или необходимост от актуализация на личните Ви данни, като изпратите имейл на office@sofiatraffic.bg;

Право да искате блокиране на личните Ви данни или ограничаване на обработката на лични данни, в определените от закона и Регламента случаи;

Право да искате заличаване т.е. изтриване на личните Ви данни отЦентър за градска мобилност в случай че са налице условията за това;

Правото да възразите срещу обработването на личните си данни за целите на директен маркетинг като използвате линка за „отписване“, който сме поместили във всеки имейл, изпратен до Вас, съдържащ рекламна информация за нашите продукти;

Правото да възразите срещу предоставянето на личните си данни на трети лица, като влезнете в личния си профил на нашата уеб-страница и премахнете отметката, касаеща предоставянето на лични данни на трети лица;

Правото, когато пожелаете, да оттеглите даденото от Вас съгласие личните Ви данни да бъдат обработвани за целите, за които сте дали съгласие например за маркетинг, като изпратите имейл на: office@sofiatraffic.bg;

Право да отправите заявка за преносимост на личните Ви данни в структуриран, машинно-читаем формат, който е общоупотребяван; Правото да отправите жалба или молба за защита на правата Ви пред Комисия за защита на личните данни, в случай че са налице предпоставките за това;

Можете да упражните всички права по всяко време на обработване на личните Ви данни.


Какво значи всяко от горните права?

Право на достъп до личните данни.

Това право дава възможност на субекта на данните да получи информация дали се обработват лични данни, свързани с него, и ако това е така, да получи достъп до данните и следната информация: a) целите на обработването; б) съответните категории лични данни;

в) получателите или категориите получатели, пред които са или ще бъдат разкрити личните данни, по-специално получателите в трети държави или международни организации; г) когато е възможно, предвидения срок, за който ще се съхраняват личните данни, а ако това е невъзможно, критериите, използвани за определянето на този срок; д) съществуването на право да се изиска от Администратора коригиране или изтриване на лични данни или ограничаване на обработването на лични данни, свързани със субекта на данните, или да се направи възражение срещу такова обработване; е) правото на жалба до КЗЛД; ж) когато личните данни не се събират от субекта на данните, всякаква налична информация за техния източник; з) съществуването на автоматизирано вземане на решения, включително профилирането.

Право на коригиране и изтриване („правото да бъдеш забравен“)

Субектът на данни има право да поиска от Администратора да коригира без ненужно забавяне неточните лични данни, свързани с него. Като се имат предвид целите на обработването, субектът на данните има право непълните лични данни да бъдат попълнени, включително чрез добавяне на декларация.

Субектът на данни има правото да поиска от Администратора изтриване на свързаните с него лични данни, а Администраторът има задължението да изтрие без ненужно забавяне личните данни, когато е приложимо някое от посочените по-долу основания: a) личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин; б) субектът на данните е оттеглил своето съгласие, на което се основава обработването на данните и няма друго правно основание за обработването; в) субектът на данните възразява срещу обработването и не са налице законни основания за това обработване, които да имат преимущество; г) личните данни са били обработвани незаконосъобразно; д) личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на Съюза или правото на държава членка, което се прилага спрямо Администратора; е) личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество.

Право на възражение

Субектът на данни има право на възражение срещу обработването на негови лични данни, включително когато личните данни се обработват за изпълнение на задача от обществен интерес или при упражняването на официално правомощие, предоставено на Администратора, или по съображения, свързани със легитимните интереси на Администратора или на трета страна.

Право на възражение е налице и при обработка на лични данни за целите на директния маркетинг и профилиране.

Право на преносимост

Субектът на данните има право да получи личните данни, които го засягат и които той е предоставил на Администратора, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат и има правото да прехвърли тези данни на друг администратор без възпрепятстване от администратора, на когото личните данни са предоставени, когато:

a) обработването е основано на съгласие или в изпълнение на договорно задължение; и б) обработването се извършва по автоматизиран начин.

Право на жалба или молба до Комисия за защита на личните данни Субектът на данните има право да сезира Комисията за защита на личните данни.

При нарушаване на правата Ви имате право да обжалвате действия и актове на Администратора по административен или съдебен ред. Съдът не може да бъде сезиран, ако има висящо производство пред Комисията за защита на лични данни за същото нарушение или решение на КЗЛД относно същото нарушение е обжалвано и няма влязло в сила решение на съда в тази връзка.


Имате ли задължение да ни предоставяте Вашите лични данни?

С оглед предоставяне на продукти и услуги от наша страна, както и встъпването в договорни правоотношения, ние събираме и обработваме Ваши лични данни. Обработваме ги и с оглед изпълнение на законови задължения.

В случай на отказ от доброволно предоставяне на изисканите лични данни от Ваша страна, Център за градска мобилност няма да бъде в състояние да предостави своите продукти и услуги, респективно да сключи договор/да продължи изпълнението по сключен вече договор.


Промени в Политиката за поверителност

За да отразим съответните промени в законодателството, може да актуализираме и изменяме нашата Политиказа поверителност, затова препоръчваме на всички наши посетители да проверяват своевременно актуализациите и, когато е необходимо, да прегледат последната версия на документа,тук, на нашия уебсайт, за да сте информирани за правата и методите за обработка на личните Ви данни.

Така ще Ви бъде предоставена възможност да преустановите използването на някои или всички услуги и/или да се възползвате от правата си, част от които са посочени изрично по-горе. В допълнение ще вземем всички възможни мерки за осведомяване в случай на промени относно защитата на лични данни като поставим съобщения в офисите и на уеб порталите на Център за градска мобилност.

Тази Политики за поверителност е приета от Център за градска мобилности е в сила от 25.05.2018 г.